About This Project

Tekutosť

 

Sklo, či už priehľadnosťou, tvárnosťou alebo optickými vlastnosťami je podobné vode a zároveň odlišné svojim skupenstvom, svojou konečnou podobou a svojim opracovaním. Moja inšpirácia pochádza z môjho pobytu v Nórsku, z rozľahlých jazier a fjordov, daždivých dní v Bergene a z prechádzok pri pobreží. Hlavným cieľom prác bolo zachytenie pohybu vody. Pri vertikálnom pohybe som túto vlastnosť znázornila pomocou farby, ktorá pretekala tabuľou skla. Vďaka technike Pâte de verre, ktorou boli tieto objekty vytvorené, sú schopné nasiaknuť vodu medzi sklenenú fritu. Podobne ako nám chystá život úskalia, dala som do smeru tečenia prekážky v tvare jednoduchých línií, ktoré musí farba obtekať. Vznikol tak kontrast medzi farbou a čírym sklom, ale aj jemný prechod vďaka rozpíjaniu farby. Druhým princípom šírenia sa vody je horizontálny pohyb. Kombináciou rôznych techník odlievania som pomocou hutného skla vytvorila sklenené vlny. Vzniknutá inštalácia toku vody vytvára na jednej jej strane líniu, z ktorej vizuálne vyteká sklo. Zachytila som tak kvapalnosť vody pomocou tekutosti skla. Všetky tieto práce boli vytvorené v S12 Open Access Studio and Gallery v nórskom Bergene, počas mojej pracovnej stáže.
Patrícia Šichmanová

 

The Fluidity

Glass, through its transparency,formability and optical properties is similar to water and at the same timesignificantly different. I draw my inspiration from my experience during my stay in Norway, its extensive lakes and fjords, rainy days in Bergen and walks by the coast. The main aim of the work was capturing water movement. I depicted vertical movement using color running through glass sheet. Using technique Pâte de verre I have created objects that are able to soak water through glass frit. Just as life is putting problems in our way, I have put obstacles in the form of simple lines against flow of color. It resulted in contrast between color and clear glass, but also different saturation due to color diffusion. The second principle of spreading of the water is horizontal movement. Using variety of casting techniques I have created glass waves. Hot casted glass emphases even more stopped movement of glass. This glass installation is straight on one side, from where glass is leaking out. I captured the fluidity of the water through the flow of glass. All these works were created at S12 Open Access Studio and Gallery in Bergen, Norway, during my internship.

Patrícia Šichmanová

 

Patrícia Šichmanová
1992, Bratislava (SK)

Od roku 2011 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri skla (P.Illo). V roku 2016 absolvovala stáž v Open Access Studio and Gallery v Bergene v Nórsku kde dokončovala svoju diplomovú prácu pod vedením islandskej sklárskej umelkyne Æsy Björk.

Skupinové výstavy (výber)
2017  Medzi koncom a začiatkom, Galéria 19, Bratislava (SK)
2016  Na hrane, Nitrianska galéria, Nitra (SK)
Sklenené poklady, Centrum sklářského umění, Huť František (CZ)
Young & Loving, S12 Open Access Studio and Gallery, Bergen (NOR)
Funn, S12 Open Access Studio and Gallery, Bergen (NOR)
2015  1200°C – Priestor na hrane, Galéria Médium, Bratislava (SK)
Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary (CZ)
Cena Stanislava Libenského, Galéria Ziba, Praha (CZ)
2014  Cena galérie Nova, Galéria Z, Bratislava (SK)
Illo, Macho a študenti, Galéria Moskovskej štátnej umelecko-
priemyselnej akadémie im. Stroganova ‒ Stroganovka, Moskva (RF)

 

Patrícia Šichmanová
1992, Bratislava (SK)

Since 2011 she is studying at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Department of Glass (P.Illo). Today she is continuing her studies at the Open Access Studio and Gallery in Bergen (NOR), where she finished her PhD (diploma chief, Æsa Björk).

Collective Exhibitions (selection)
2017  Between the End and the Beginning, Gallery 19, Bratislava (SK)
2016  On the Edge, Nitra Gallery, Nitra (SK)
Glass Tresures, Center of Glass Art, Huť František v Sázavě, Sázava(CZ)
Young & Loving, S12 Open Access Studio and Gallery, Bergen (NOR)
Funn, S12 Open Access Studio and Gallery, Bergen (NOR)
2015  1200°C – Space on the Edge, Gallery Medium, Bratislava (SK)
Sanssouci Junior Glass Match, Karlovy Vary (CZ)
Stanislav Libenský Award, Gallery Ziba, Prague (CZ)
2014  Gallery NOVA Award: Glass 2014, Gallery Z, Bratislava (SK)
Illo, Macho and students, Moscow Academy Stroganova ‒ Stroganovka,
Moscow (RF)

Category
2017