PUZZLE

Ašot Haas / Nenad Brankovič

About This Project

Generační kolegovia, mladí umelci, Ašot Haas a Nenad Brankovič spolupracujú už niekoľko rokov. Výstava pod názvom Puzzle je ich prvým spoločným autorským projektom. Hlavným leitmotívom, ktorý spája

ich diela je spôsob vzájomnej komunikácie rôznych námetov ako aj techník. To ich priviedlo na myšlienku spájania – puzzle. Obaja hľadajú a spájajú nové so starým, rôzne techniky (sklo, fotografi a, dizajn a pod.),

plošné s priestorovým.

 

Ašot Haas pracuje so sochou, maľbou, videom a dizajnom. V rámci projektu Puzzle sa prezentuje dielami zo skla, kde často ide o presahy medzi primárnym materiálom a námetom. Tá sa napríklad prezentuje v technike

potlače, dizajnu, ktorý mení pôvodný charakter skla.

Nenad Brankovič sa venuje grafi ckému dizajnu, maľbe, grafi ke a hudbe. Prepája grafi cké moderné tendencie s klasickými grafi ckými technikami, ktoré kombinuje so starými fotografi ami, tlačami, negatívami. Mení ich pôvodný význam rôznymi spôsobmi. Sám určuje, koľko umožní divákovi pozorovať z pôvodného námetu.

 

Vzájomná výstava Puzzle je projektom, kde každý umelec prezentuje svoje vlastné diela. Tie aj keď sú ich samostatnými dielami sa na nich prejavila ich vzájomná spolupráca, kde sa navzájom ovplyvňujú sklo a grafi cký dizajn. Dochádza k spájaniu – „puzzle“ v intenciách námetov a inšpiračných zdrojov.

 

Katarína Beňová (kurátorka)

 

 

Výstava potrvá do 26. apríla 2009.

Category
2009